22.10.2020

Wykonanie Remontu Instalacji Kaprolaktamu

We wrześniu br. w ramach postoju firma wykonała Remont instalacji Destylacji i Odwodornienia w Zakładzie Kaprolaktamu w Zakładach Azotowych w Puławach.

Strona główna

Firma M-STAL jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w szeroko pojętym obszarze budownictwa inżynieryjnego oferując swoim klientom pełne spektrum usług zaczynając od projektu poprzez jego realizację aż do serwisu powykonawczego i zarządzania zrealizowaną inwestycją.

Oferujemy:

 • Projektowanie Inwestycji(projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe)
 • Usługi budowlano-montażowe
 • Generalne Wykonawstwo
 • Produkcja i montaż konstrukcji stalowych ze stali węglowych i kwasoodpornych
 • Wykonawstwo w zakresie robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych
 • Nadzór inwestycyjny
 • Serwis i utrzymanie ukończonych inwestycji

Głównym celem firmy M-STAL Andrzej Pruchniak jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie. Staramy się, aby nasza działalność spełniała w pełni wymagania i oczekiwania klientów. Usługi świadczymy w sposób bezpieczny dla ludzi oraz odpowiedzialny wobec środowiska.

Naszą politykę realizujemy przez:

 • aktywną postawę kierownictwa oraz wszystkich zatrudnionych pracowników w realizację ustalonych celów jakościowych, BHP i środowiskowych w tym na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony środowiska,
 • stałe szkolenie pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji
 • ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz dbanie o wysoki poziom usług ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz  środowisko,
 • rozsądną gospodarkę odpadową, która pozwala minimalizować  negatywny wpływ naszych  usług na środowisko i zapobiegać jego zanieczyszczeniom,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
 • stałe podnoszenie świadomości naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zagadnień związanych z ochroną środowiska
 • systematyczną kontrolę funkcjonowania systemu zarządzania w celu spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia systemu,
 • gwarantowanie wymaganych zasobów i środków do realizacji wszystkich naszych założeń.

W związku z ustanowieniem, wdrożeniem i utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania firma M-STAL Andrzej Pruchniak zobowiązuje się do spełniania wymagań przepisów prawnych i innych oraz do doskonalenia systemu. Zintegrowana Polityka Systemu Zarządzania naszej organizacji jest opublikowana i dostępna na naszej stronie internetowej oraz na terenie przedsiębiorstwa w wyznaczonych do tego miejscach.

 

           POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA FIRMY M-STAL ANDRZEJ PRUCHNIAK ZGODNA Z WYMAGANIAMI NORM:

 • PN-EN ISO 9001:2015-10P
 • PN-N-18001:2004P
 • PN-EN ISO 14001:2015-09P

     

 

Konkurs ofert:


Zapytanie ofertowe nr 4 w ramach projektu "Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania) służących do wykonywania (produkcji) i montażu rurociągów przy pomocy spawania orbitalnego"

 

link do pobrania plików: http://studiostodola.pl/pliki/

 

Numer projektu: RPLU.03.07.00-06-0119/19

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Andrzej Pruchniak M-STAL”

Realizacja projektu polegać będzie na: 1. zakupie środków trwałych służących do wykonywania (produkcji) i montażu rurociągów przy pomocy spawania orbitalnego. 2. zakupie wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania) wspomagającego wykonywanie (produkcję) i montaż rurociągów przy pomocy spawania orbitalnego

Cele projektu są następujące: 1. Wzrost/poprawa konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym 2. Wprowadzenie nowych usług/produktów 3. Wdrożenie innowacji 4. Wzrost zatrudnienia 5. Poprawa środowiska, poprzez wprowadzenie ekoinnowacji. 6. Wdrożenie wyników prac badawczych.

Efektem działań będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Andrzej Pruchniak M-STAL.

Planowana wartość projektu: 3 641 686,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 772 832,29 PLN