30.11.2017

Modernizacja zbiorników magazynowych kwasu siarkowego.

Oferta

 

  • Projektowanie Inwestycji(projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe)
  • Usł‚ugi budowlano-montażowe
  • Generalne Wykonawstwo
  • Produkcja i montaż konstrukcji stalowych ze stali węglowych i kwasoodpornych
  • Wykonawstwo w zakresie robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych
  • Nadzór inwestycyjny
  • Serwis i utrzymanie ukoń„czonych inwestycji

Budownictwo przemysłowe

- Przemysł‚ chemiczny

- Energetyka

- Ochrona ś›rodowiska

Infrastruktura komunikacyjna

- Budowle inżynierskie mosty, wiadukty,

- Instalacje teletechniczne drogowe

- Konstrukcje stalowe zwią…zane budownictwem drogowym (bariery, estakady, ekrany akustyczne)

Obiekty kubaturowe

- Hale przemysł‚owe wraz z cią…gami technologicznymi

- Hale sportowe, stadiony i inne

- Salony sprzedaży i wystawowe

- Budownictwo mieszkaniowe

Remonty i konserwacje

- Instalacje przemysł‚owe

- Remonty obiektów mostowych

- Przeglą…dy obiektów inżynierskich

- Roboty antykorozyjne

Wykonawstwo konstrukcji stalowych

- Wykonawstwo konstrukcji stalowych ze stali wę™glowych zabezpieczanych antykorozyjnie

- Wykonawstwo ze stali kwasoodpornych i nierdzewnych Usł‚ugi budowlano-montażowe

- Montaże konstrukcji stalowych i prefabrykatów betonowych

- Montaże maszyn i urzą…dzeń„ technologicznych

- Montaże rurucią…gów technologicznych